Agencja Reklamowa Forest Dion

511-474-708

agencja-interaktywna-tings-tworzenie-stron-firmowych-projektowanie-sklepów-online-projektowanie-stron-www-sklepy-internetowe-2021
agencja-interaktywna-tings-tworzenie-stron-firmowych-projektowanie-sklepów-online-projektowanie-stron-www-sklepy-internetowe-2021
Zamów kontakt

Agencja Reklamowa Forest Dion

agencja-interaktywna-tings-tworzenie-stron-firmowych-projektowanie-sklepów-online-projektowanie-stron-www-sklepy-internetowe-2021
Zamów kontakt

REGULAMIN OGÓLNE WARUNKI UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ POLSKĄ AGENCJĘ INTERAKTYWNĄ SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin ogólne warunki umowy świadczenia usług (dalej jako „OWU”) stanowi integralną część umów świadczenia usług zawieranych przez Polską Agencję Interaktywną spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Polska Agencja Interaktywna”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu Parasol 3/123 01-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000807120, REGON 3845335901, NIP 7010948394.
  2. Polska Agencja Interaktywna udostępnia OWU za pośrednictwem serwisu internetowego umożliwiając zapoznanie się z OWU, odtwarzanie, przetwarzanie oraz drukowanie.
  3. Niniejsze OWU ma zastosowanie do wszystkich umów świadczenia usług zawieranych przez Polska Agencja Interaktywna z Klientami w rozumieniu niniejszego OWU. W razie sprzeczności lub niezgodności zapisów niniejszego OWU z poszczególnymi umowami na wykonanie konkretnych usług zawieranych pomiędzy Polską Agencją Interaktywną a Klientami, pierwszeństwo mają zapisy poszczególnych umów.
  4. Każdy Klient przed zawarciem umowy jest obowiązany zapoznać się z OWU, gdyż zawarcie umowy stanowi oświadczenie, że Klient zapoznał się z OWU i akceptuje jego treść.
  5. Do obsługi strony internetowej i portalu tings.pl zalecane są komputery ze stałym dostępem do internetu o następujących parametrach: RAM 1 GB lub więcej, prędkość procesora 1,8 GHz lub więcej, obsługujących system operacyjny Windows 2000 lub wyższy. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za zbyt wolne działanie systemu spowodowane korzystaniem z przestarzałego sprzętu.
II. DEFINICJE

Polska Agencja Interaktywna / Sprzedawca / Agencja

Polska Agencja Interaktywna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu Parasol 3/.123; 01-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000807120, REGON 3845335901, NIP 7010948394.

Klient

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego oraz osoby fizyczne działające na rzecz i rachunek przedsiębiorcy, jak również konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Umowa

Na wykonanie konkretnych usług sprecyzowanych w zakładce „Oferta” lub „Sklep” na stronie internetowej https://forestdion.pl/ zawarta w formie dokumentowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez dokonanie zakupu za pośrednictwem portalu tings.pl, która ma charakter umowy o dzieło w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

OWU

Ogólne warunki umowy (regulamin); modyfikacja OWU dopuszczalna jest wyłącznie w umowie zawieranej z Klientem.

Strony

Polska Agencja Interaktywna i Klient;

Serwis internetowy

Przez serwis internetowy rozumie się serwis internetowy, sklep allegro.

Poczta elektroniczna Polska Agencja Interaktywna

biuro@forestdion.pl

III. PROCEDURA WSPÓŁPRACY

1. Klient dokonuje zakupu konkretnej usługi w szczególności za pośrednictwem portalu Allegro, sklepu tings.pl, poczty elektronicznej oraz w inny przyjęty sposób. Zakup usługi za pośrednictwem portalu Allegro, sklepu tings.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się za zawarcie umowy w formie dokumentowej, o której stanowi art. 772 Kodeksu cywilnego.

2. Po dokonaniu zakupu Klient dokonuje płatności na wskazany numer rachunku bankowego. Wyjątkowo po dodatkowych, odrębnych ustaleniach z Polską Agencją Interaktywną możliwe jest dokonywanie płatności po rozpoczęciu pracy nad wykonaniem usługi.

3. Klient otrzymuje od Polskiej Agencji Interaktywnej brief (dokument zawierający zestaw informacji potrzebnych do wykonania usługi), który zobowiązany jest uzupełnić w celu przygotowania projektu serwisu internetowego. Brief składa się z 2 części:

a) część projektowa – brief projektowy jest wyznacznikiem jak projekt graficzny ma zostać zaprojektowany przez grafika. Brief nie powinien odbiegać od zakupionej oferty, zawierać dodatkowych wytycznych, które nie zostały zakupione. Należy dokładnie uzupełnić brief. Zmiana brief wiąże się z dodatkowymi opłatami jak za nowy projekt graficzny.

b) część kodowania – brief dotyczący kodowania jest wyznacznikiem dotyczącym funkcjonalności kodowanego serwisu i nie powinien odbiegać od zakupionej oferty, zawierać dodatkowych wytycznych, które nie zostały zakupione. Należy dokładnie uzupełnić brief, a jego zmiana 

III.I. CZĘŚĆ PROJEKTOWA

4. Na podstawie zamówionej usługi ze sklepu Tings.pl oraz ustalonych mailowo informacji w podsumowaniu Polska Agencja Interaktywna realizuje projekt zgodny z założeniami wskazanymi przez Klienta, zamówioną usługą oraz specyfikacją karty produktu, a także na podstawie własnego doświadczenia oraz wskazań wiedzy technicznej.

5.W przypadku ofert na wykonanie strony internetowej www w 14 dni zakres pracy definiuje karta produktu lub indywidualne ustalenia zawarte na karcie produktu, które umieszczamy przed zamówieniem.

6. W przypadku ofert dedykowanych, gdzie grafika jest projektowana na zamówienie Polska Agencja Interaktywna projektuje maksymalnie tyle podstron, ile jest zawartych w ofercie wybranej przez Klienta, standardowo jest to do 6 podstron (oferty są dostępne w formacie PDF do pobrania ze strony internetowej https://forestdion.pl/ pod nazwą „karta produktu”.

7. W przypadku ofert seo copywritingu, akceptacja przez klienta artykułów przebiega na CRM danego projektu do 14 dni od dodania komentarza przez copywritera z linkiem do artykułu wymagającego akceptacji. W przypadku braku akceptacji ze strony klienta, artykuł dodawany jest automatycznie bez możliwości poprawek. Klient ma prawo do 1 listy poprawek wyłącznie błędów merytorycznych. Artykuły tworzone przez seo copywriterów posiadają niezbędne zasoby słów kluczowych w celu pozycjonowania strony internetowej, każda wprowadzona poprawka tekstu przyczyni się do obniżenia skuteczności treści.

III.I.I. POPRAWKI

8. Klient po otrzymaniu wykonanego dzieła zobowiązany jest niezwłocznie udzielić odpowiedzi, w której dokona akceptacji projektu bądź wskaże poprawki maksymalnie do 7 dni maksymalnie w 3 turach od daty otrzymania informacji o wykonaniu dzieła. W przypadku braku uwag projekt zostaje uznany za zaakceptowany.

9. Jeżeli umowa zawierała możliwość nieograniczonej ilości poprawek i uwag (usługa na indywidualne zamówienie) Klient może wskazywać poprawki do momentu ostatecznej akceptacji projektu graficznego. Ostateczna akceptacja projektu graficznego może być wyrażona w dowolnej formie. W momencie akceptacji projektu, ostatecznej akceptacji projektu lub upływu terminu na zgłoszenie uwag do projektu Polska Agencja Interaktywna przystępuje do kodowania serwisu internetowego zgodnego z zawartą umową. Wówczas możliwość zgłaszania poprawek graficznych do projektu jest wyłączona. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Polska Agencja Interaktywna może przyjąć poprawki przekazane do projektu na etapie kodowania serwisu internetowego. W przypadku chęci Klienta wprowadzenia zmian, mimo wcześniejszej akceptacji projektu graficznego, istnieje taka możliwość za dodatkowym wynagrodzeniem.

III.II. CZĘŚĆ KODOWANIA

10. Termin kodowania jest ustalony indywidualnie i jest to szacunkowy termin. Standardowe kodowanie strony www do 6 podstron trwa 2–12 tygodni, termin ustala się indywidualnie i jest zależny od złożoności projektu i innych czynników.

a) W przypadku ofert w 14 dni czas rozpoczęcia zlecenia liczymy od otrzymania wszystkich niezbędnych informacji od klienta w systemie CRM (dane, dostępy, wskazówki), a zakończenie jest uzależnione od komunikacji Klienta z Polską Agencją Interaktywną. 

b) Po zakodowaniu i ukończeniu projektu Polska Agencja Interaktywna przekazuje Klientowi link do zlecenia na serwerze produkcyjnym.

III.II.I. POPRAWKI

11. W przypadku uwag ogólnych od Klienta do zakodowanego serwisu, Polska Agencja Interaktywna oczekuje na nie do 7 dni drogą elektroniczną od daty otrzymania linku do zlecenia. Uwagi dostarczone powinny być zarówno w formie opisowej wypunktowane z najwyższą starannością oraz w formie graficznej np. screen i zaznaczenie miejsca poprawy maksymalnie w 3 turach.

a) Po 3 turze poprawek do klienta zostaje wysłana faktura i po jej opłaceniu zostają wdrożone ostatnie poprawki. 

 b) Wprowadzanie poprawek treści napisanych przez copywritera możliwe jest jedynie do 20% objętości napisanego tekstu. Polska Agencja Interaktywna w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach może przyjąć poprawki na etapie kodowania strony internetowej lub wskazać odpowiedź odmowną wraz z argumentacją. 

c) W przypadku braku uwag do 7 dni serwis zostaje uznany za zaakceptowany przez Klienta. 

d) Klientowi przysługuje możliwość trzykrotnego zgłoszenia pakietu uwag dotyczących zakodowanego zlecenia we wskazanym powyżej terminie 7 dni od otrzymania linku do zlecenia. Każdy moduł poza wymienionymi w briefie w zakładce moduły jest dodatkowo płatny o koszt zakupu modułu oraz koszt instalacji od 500 zł wzwyż (ustalane indywidualnie).

III.III.

12. Jeśli Klient zaprzestanie kontaktów telefonicznych bądź drogą elektroniczną z Polską Agencją Interaktywną przez 14 dni, status realizacji jego zlecenia uznaje się za zawieszony. W celu wznowienia procedury po tym czasie, Klient zobowiązany jest wpłacić na podane konto bankowe Polskiej Agencji Interaktywnej 2500 zł brutto. Polska Agencja Interaktywna zobowiązuje się do zebrania informacji, powołania nowego zespołu roboczego oraz wznowienia prac do 10 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty przez Klienta. W przypadku braku chęci Klienta do wznowienia procedury w okresie 14 dni od daty zawieszenia zlecenia lub w przypadku braku wpłaty ww. kwoty 2500 zł w okresie 14 dni od zawieszenia zlecenia, zlecenie (umowa) uważane jest za rozwiązane. W takim przypadku Polska Agencja Interaktywna jest uprawniona zatrzymać całość otrzymanego wynagrodzenia bez obowiązku dokończenia zlecenia.

IV. HOSTING I DOMENA

1. Po zakończeniu kodowania i akceptacji serwisu internetowego Polska Agencja Interaktywna przenosi serwis na domenę własną lub zakupioną wcześniej przez Klienta oraz na serwer własny lub zakupiony wcześniej przez Klienta.

a) Jeśli Klient zaakceptował projekt, a usługa hostingowa została zakupiona poza Polską Agencją Interaktywną, Klient zobowiązany jest przekazać Polskiej Agencji Interaktywnej dane dostępowe do serwera do 14 dni. Jeżeli do tego czasu dane dostępowe nie zostaną przekazane, Agencja wyśle Klientowi wszystkie pliki drogą elektroniczną lub Klient może w okresie przejściowym skorzystać z usługi hostingowej Agencji pod warunkiem wykupienia hostingu.

2. Domena i hosting wykupione przez Polską Agencję Interaktywną są wydzierżawione dla Polskiej Agencji interaktywnej przez firmę cyberfolks.pl lub nazwa.pl i Polska Agencja Interaktywna ma prawo do ich czasowego używania. Polska Agencja Interaktywna wydzierżawia domenę i hosting dalej Klientowi na zasadzie dzierżawy ponownej. 

3. Klient korzystający z domeny Polskiej Agencji Interaktywnej zobowiązany jest do terminowych płatności. Każdy dzień opóźnienia płatności za domenę skutkuje podwyższeniem opłaty o 100% ceny abonamentu. 

4. Polska Agencja Interaktywna zastrzega sobie prawo do blokady dostępu do domeny w przypadku braku zapłaty przez Klienta wynagrodzenia w terminie. Z prawa blokady dostępu Polska Agencja Interaktywna może skorzystać po upływie 14 dni po terminie płatności. 

5. W celu dzierżawy i utrzymania domeny, Klient zobowiązany jest do rocznej opłaty w wysokości 250 zł. Klientowi udostępniony jest hosting poprzez przekazanie danych do logowania FTP. 

6. Polska Agencja Interaktywna zastrzega sobie prawo do możliwości zaistnienia krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi hostingowej związanych z obsługą i konserwacją systemu. W przypadku wystąpienia ciągłej przerwy w działaniu usługi hostingowej trwającej co najmniej 72 godziny, Polska Agencja Interaktywna zobowiązuje się do udzielenia 10% rabatu Klientowi na kolejny okres rozliczeniowy. 

7. Polska Agencja Interaktywna nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, karnej i odszkodowawczej za ewentualne szkody powstałe w wyniku: 

a) nieprawidłowego wykonania udostępnionej usługi hostingowej; 

b) wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie; 

 c) naruszenia postanowień umowy i regulaminu (OWU) przez Klienta; 

d) utraty lub zniszczenia danych zgromadzonych i przechowywanych na przestrzeni dyskowej usługi hostingowej; 

e) innych zdarzeń niezależnych od Polskiej Agencji Interaktywnej. 

8. Klient korzystający z usługi hostingowej Polskiej Agencji Interaktywnej zobowiązany jest do terminowych płatności. Każdy dzień opóźnienia płatności za usługę hostingową skutkuje podwyższeniem opłaty o 100% ceny abonamentu. 

9. Polska Agencja Interaktywna zastrzega sobie prawo do blokady usługi hostingowej w przypadku braku zapłaty przez Klienta wynagrodzenia w terminie. Z prawa blokady dostępu Polska Agencja Interaktywna może skorzystać po upływie 14 dni po terminie płatności. 

10. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi hostingowej do: 

a) zamieszczania i rozpowszechniania informacji i treści zabronionej przez prawo; 

b) zamieszczenia i rozpowszechniania informacji i treści oraz jakiegokolwiek przekazu o treści dotyczącej pornografii dziecięcej; 

c) rozsyłania spamu a w szczególności:

I.  Nie zamówionej propozycji zawarcia umowy, oferty handlowej, reklamy, ogłoszenia;

II. Listów wysyłanych masowo do większej ilości osób nie zainteresowanych tematem. Wysyłanie większej niż 1000 sztuk e-maili w ciągu doby wymaga wcześniejszej zgody usługodawcy. W przypadku braku zgłoszenia lub braku zgody usługodawcy na w/w działanie usługa hostingowa może zostać czasowo zablokowana bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika usługi;

III. Wszelkiego typu łańcuszków szczęścia;

IV. Fałszywych powiadomień o wirusach rozsyłanych przez e-mail;

V. Nie zamówionych linków, filmów, zdjęć lub propozycji odwiedzenia stron WWW.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient zobowiązuje się do dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania usługi, tj. logo, tekstów czy zdjęć w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Klient zobowiązuje się do współpracy z Polską Agencją Interaktywną w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, m.in.. przesyłania materiałów, dotrzymywania terminów.

3. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji i wypowiedzenia zamówionej usługi hostingowej z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Jeśli Klient posiada własny serwer, Polska Agencja Interaktywna przenosi serwis internetowy na serwer Klienta po podaniu danych do FTP i bazy danych przez Klienta. W obowiązku Klienta jest przygotowanie domeny oraz serwera do przeniesienia danych serwisu na FTP i bazę.

4. W momencie uzyskania przez Klienta dostępu do serwisu internetowego rozpoczyna się 7 dniowy okres testowania strony przez Klienta. Klient otrzyma od Polskiej Agencji Interaktywnej wskazówki dotyczące typowych zasad testowania funkcjonalności serwisu internetowego. Strony mogą ustalić dłuższy termin testów serwisu internetowego. Klient powinien wskazać Polskiej Agencji Interaktywnej wszystkie wady i usterki zauważone w okresie testowania. W ramach gwarancji  Polska Agencja Interaktywna może odmówić dokonania napraw wad i usterek, które Klient dostrzegł lub przy zachowaniu należytej staranności mógł dostrzec w okresie testu serwisu internetowego.

5. Klient ma w obowiązku aktualizację oprogramowania sklepu lub strony, które są umieszczone na serwerze Polskiej Agencji Interaktywnej, jak również z najwyższą starannością dbanie o legalność każdego oprogramowania będącego na tym samym komputerze, z którego loguje się na własną stronę. Polska Agencja Interaktywna zastrzega sobie możliwość odłączenia strony lub sklepu, w przypadku kiedy zostały przekroczone parametry zapytań do bazy danych lub wykryto inne złośliwe oprogramowanie, zawirusowanie strony. Klient zobowiązuje się w takich przypadkach niezwłocznie naprawić stronę na własny koszt lub powierzyć prace z tym związane Polskiej Agencji Interaktywnej. W przypadku powtarzających się wyżej wymienionych sytuacji, Polska Agencja Interaktywna zastrzega możliwość wypowiedzenia umowy hostingu strony ze skutkiem natychmiastowym.

6. Naruszenie powyższych obowiązków będzie skutkowało możliwością dochodzenia przez Polską Agencję Interaktywną kary umownej w wysokości 100% (słownie: sto procent) wartości umowy – wartości wynagrodzenia.

7. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wypełnić odpowiednie pole przy składaniu zamówienia lub poinformować nas o tym e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

8. Rabaty i promocje, jakie Klienci mogą otrzymać na zakupy nie łączą się.

Va ZACHOWANIE POUFNOŚCI

1. Strony są zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Strony na szkodę. Strony zobowiązują się do zachowania poufności przekazywanych mu informacji na wszelkich nośnikach, bez względu na sposób ich przekazania. Zobowiązanie obejmuje również publiczne informowanie o przebiegu współpracy Stron. Pod pojęciem Tajemnicy przedsiębiorstwa rozumie się wszelkie posiadane przez Strony informacje o wiedzy, know-how, dane finansowe, handlowe, techniczne, operacyjne, z zakresu public relations, a także badania, analizy, opracowania i plany dotyczące działalności Stron oraz ich klientów i partnerów, a także wszystkie inne z wyjątkiem tych, które w chwili ujawniania lub przekazywania drugiej Stronie zostaną wyraźnie określone jako informacje nieobjęte Tajemnicą przedsiębiorstwa.  Tajemnica przedsiębiorstwa dotyczy również informacji poufnych dotyczących Klientów nie będących przedsiębiorcami.

2. Strony zobowiązują się do podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających lub związanych z informacjami poufnymi przed ich utratą lub ujawnieniem.

3. Informacje objęte Tajemnicą przedsiębiorstwa i zobowiązanie do zachowania w poufności nie obejmują:

a) informacji, które są powszechnie znane;

b) informacji, które znane były Stronie przed ich ujawnieniem przez drugą Stronę;

c) informacji uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia oraz informacji wynikających z przetworzenia tych informacji, z tym zastrzeżeniem jednak, że nie stały się one znane w wyniku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zobowiązań wynikających z zawartej Umowy.

4. Strona będzie zwolniona z obowiązku zachowania w poufności informacji objętych Tajemnicą przedsiębiorstwa w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku Strona dokonująca ujawnienia będzie zobowiązana do:

a) natychmiastowego poinformowania drugiej Strony o obowiązku ujawnienia informacji objętych Tajemnicą przedsiębiorstwa, na rzecz osób, co do których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło;

b) ujawnienia tylko takiej części informacji objętych Tajemnicą przedsiębiorstwa, jaka jest wymagana przez prawo;

c) podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapewnienia, iż ujawnione informacje objęte Tajemnicą przedsiębiorstwa będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko dla celów, uzasadniających ich ujawnienie.

5. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron jakichkolwiek zobowiązań wynikających z ochrony Tajemnicy przedsiębiorstwa, druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków.  Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków winno być wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej z wyznaczeniem co najmniej 7- dniowego terminu do wykonania wezwania.

6. W przypadku nie zastosowania się do wezwania opisanego wyżej lub w przypadku gdy naruszenie wywołało nieodwracalne skutki, nie wyklucza się możliwości dochodzenia przez poszkodowaną Stronę odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w wyniku naruszenia Tajemnicy przedsiębiorstwa.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI POLSKIEJ AGENCJI INTERAKTYWNEJ

1. Polska Agencja Interaktywna nie ponosi odpowiedzialności za działanie modułów zakupionych przez Klienta we własnym zakresie.

2. Polska Agencja Interaktywna nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek ingerencję Klienta lub osoby trzeciej w działanie modułów oraz system kodowania oddanej do użytku strony internetowej, sklepu lub innego produktu. W przypadku ww. ingerencji Klienta lub osoby trzeciej Klient traci wszelkie uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień (zleceń) wzbudzających wątpliwości (np. brak kontaktu z zamawiającym lub innych ważnych przesłanek wzbudzających podejrzenia). Zamówienia (zlecenia) zawierające nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane będą anulowane.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia Klienta, który nie uregulował należności za wcześniej wykupione usługi lub produkty.

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili skutecznego złożenia przez Klienta zamówienia. Zamówienie złożone jest skutecznie, jeżeli zostaje przez Polską Agencję Interaktywną potwierdzone.

6. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT a Polska Agencja Interaktywna korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od umowy korzystając z ustawowego prawa odstąpienia określonego w przepisach Kodeksu cywilnego bądź po uzyskaniu zgody na odstąpienie przez Polską Agencję Interaktywną. Klient może zwrócić się do Polskiej Agencji Interaktywnej z wnioskiem o odstąpienie od umowy. Polska Agencja Interaktywna nie wyrazi zgody na odstąpienie w przypadku: a. rozpoczęcia prac związanych z realizacją indywidualnej usługi na rzecz Klienta; b. wykonania projektu lub jego części zamówionego przez Klienta.

2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (usługa na indywidualne zamówienie).

3. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w OWU lub w umowie, Polska Agencja Interaktywna może odstąpić ze skutkiem ex nunc od umowy w przypadku opóźnienia w zapłacie przez Klienta wynagrodzenia przynajmniej o 14 dni. 

4. Każda forma odstąpienie od umowy musi przyjąć formę pisemną pod rygorem nieważności.

V. RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Strony na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłączają przepisy dotyczące rękojmi pomiędzy Polską Agencją Interaktywną a Klientem, także za wady ukryte, z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń związanych z Klientem, którym jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Polska Agencja Interaktywna udziela Klientowi gwarancji na wykonanie serwisu internetowego: a. 1 miesięczny suport – przez okres 1 miesiąca liczone od dnia przekazania Klientowi dostępu do serwera i wdrożenia serwisu internetowego, Polska Agencja Interaktywna zobowiązuje się do udzielania Klientowi odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania panelu zarządzania treścią. Odpowiedź na pytanie nie obejmuje dokonywania żadnych zmian w kodzie źródłowym serwisu internetowego. W celu skorzystania z suportu Klient za drogą elektroniczną kieruje pytanie, tytułując wiadomość według schematu: „[nazwa serwisu internetowego] – suport [numer kolejnego pytania].

  • 12 miesięczna – obowiązująca przez okres 12 miesięcy Klientów, którzy nie korzystają w ramach abonamentu z serwera Polskiej Agencji Interaktywnej. Okres ten liczony jest od dnia wdrożenia serwisu internetowego. Polska Agencja Interaktywna zobowiązuje się do dokonania niezbędnych napraw obejmujących wyłącznie wady i usterki wynikające z niewłaściwego wdrożenia serwisu internetowego przez Polską Agencję Interaktywną powodującego niezgodność zaakceptowanego przez Klienta projektu z wdrożonym serwisem internetowym obejmującym odtwarzanie strony na głównych przeglądarkach internetowych, a także inne wady i usterki kodu źródłowego.

  • 60 miesięczna – obowiązująca przez okres maksymalnie 60 miesięcy Klientów, którzy korzystają w ramach abonamentu z serwera Polskiej Agencji Interaktywnej. Okres ten liczony jest od dnia przekazania Klientowi dostępu do serwera i wdrożenia serwisu internetowego. Polska Agencja Interaktywna zobowiązuje się do dokonania niezbędnych napraw obejmujących wyłącznie wady i usterki wynikające z niewłaściwego wdrożenia serwisu internetowego przez Polską Agencję Interaktywną powodującego niezgodność zaakceptowanego przez Klienta projektu z wdrożonym serwisem internetowym obejmującym odtwarzanie strony na głównych przeglądarkach internetowych, a także inne wady i usterki kodu źródłowego.

3. Gwarancja nie obejmuje:

a) napraw wad i usterek w przypadku dokonywania przez Klienta lub inne podmioty niezależne od Polskiej Agencji Interaktywnej zmian w kodzie źródłowym serwisu internetowego;

b) dodawania treści oraz nowych funkcjonalności nie obejmujących pierwotnego zlecenia na stworzenie serwisu internetowego;

c) nieprawidłowości powstałych w związku z rozwojem technologicznym, tj. nowe lub wycofane funkcje w przeglądarkach internetowych, aktualizacja środowiska serwerowego u klienta.

d) błędy spowodowane brakiem aktualizacji CMS WordPress lub PrestaShop do którego klient jest zobowiązany we własnym zakresie zadbać o bieżące aktualizacje – wtyczek oraz aktualnej wersji CMS i PHP szablonu jak i serwera.

4. Zgłoszenie wady i usterki wynikające z gwarancji dokonywane jest drogą elektroniczną poprzez rzeczowe przedstawienie problemu, wskazanie na wadę bądź usterkę, tytułując wiadomość elektroniczną według schematu: „[nazwa serwisu internetowego] – gwarancja [numer kolejnego zgłoszenia]”. Niespełnienie powyższych wymagań będzie uważane za nieskuteczne zgłoszenie wady i usterki. Odpowiedź Klient otrzyma od Polskiej Agencji Interaktywnej do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Za termin odpowiedzi uznaje się dzień wysłania odpowiedzi przez Polską Agencję Interaktywną drogą elektroniczną. Polska Agencja Interaktywna może uznać lub odrzucić zasadność zgłoszenia gwarancyjnego.

5. W przypadku uznania zasadności zgłoszenia gwarancyjnego Polska Agencja Interaktywna obowiązana jest do naprawy serwisu internetowego na własny koszt Klientowi. W przypadku braku możliwości naprawy serwisu internetowego przez Polską Agencję Interaktywną, Polska Agencja Interaktywna jest zobowiązana do wypłaty należnej kwoty Klientowi lub zaliczenia jej na poczet przyszłych zobowiązań Klienta.

6. W przypadku odrzucenia zasadności zgłoszenia gwarancyjnego przez Polską Agencję Interaktywną, Klientowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Wszelkie spory z tytułu gwarancji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Polskiej Agencji Interaktywnej.

7. Polska Agencja Interaktywna nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek ingerencję Klienta lub osoby trzeciej w działanie modułów oraz system kodowania oddanej do użytku strony internetowej, sklepu lub innego produktu. W przypadku ww. ingerencji Klienta lub osoby trzeciej Klient traci wszelkie uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Polska Agencja Interaktywna oświadcza, że przysługują jej prawa autorskie majątkowe do utworów stanowiących serwisy internetowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jest wyłącznie uprawnionym do nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie korzystania z utworu, a utwór jest wolny od obciążeń oraz praw osób trzecich.

2. Polska Agencja Interaktywna z chwilą wykonania dzieła w całości przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe oraz udziela licencji do wykorzystania utworu na następujących polach eksploatacji w zakresie:

a) zainstalowania, uruchomienia, przechowywania i korzystania z tych utworów na komputerze (serwerze) Nabywcy; utrwalania i zwielokrotniania utworu – zapisu utworu techniką cyfrową;

b) zainstalowania serwisu internetowego lub ich części na komputerze (serwerze) w taki sposób, aby możliwe było korzystanie z ich rozwiązań, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem;

c) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

d) sporządzenia kopii utworów w całości lub części, dla celów otrzymania kopii zapasowej i archiwalnej;

e) zmiany w treściach strony, grafik, kodu strony i jej układu bez ograniczeń.

f) Klient może przenosić licencję na korzystanie z utworu lub jego części na inne podmioty, za uprzednim poinformowaniem Polskiej Agencji Interaktywnej w terminie 14 dnia od dnia przekazania licencji.

g) Polska Agencja Interaktywna zachowuje prawo do prezentowania projektu serwisu internetowego w portfolio oraz do oznaczenia utworu swoim podpisem w stopce “Projekt i realizacja: Polska Agencja Interaktywna” również w zakresie oznaczenia Klienta w tym lego logo. Polska Agencja Interaktywna nie musi informować swoich Klientów o fakcie umieszczenia ich sklepu lub strony internetowej w portfolio, jak również nie jest do tego wymagane uzyskanie zgody Klientów.

VII. INNE POSTANOWIENIA STRON/ KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy, niezależnie od formy przekazania i źródła, wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne oraz organizacyjne dotyczące drugiej Strony pod rygorem kary umownej 5000 zł.

2. Materiały dostarczone przez Polską Agencję Interaktywną nie będą udostępnianie nieuprawnionym osobom trzecim.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w OWU zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeks Cywilny.

2. Sądem właściwym w sprawach roszczeń związanych umowami zawieranymi przez Polską Agencję Interaktywną właściwy miejscowo jest sąd siedziby Polskiej Agencji Interaktywnej.

3. Wszelkie zmiany w OWU wprowadzane są przez Polską Agencję Interaktywną i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego Polskiej Agencji Interaktywnej.

4. Niniejszy regulamin wyczerpuje wszelkie pozostałe porozumienia między stronami umowy w tym jakiekolwiek uzgodnienia ustne, za wyjątkiem umów na wykonanie konkretnych usług.

5. Wraz z dokonaniem zakupu konkretnej usługi przez Klienta otrzymuje on odpis OWU obowiązujący w chwili dokonania zakupu.

marcin

Porozmawiaj ze specjalistą. W branży od 2009 roku. Oddzwoni do 10 minut.